Chủ tịch Hồ Chí Minh có quan hệ mật thiết với các nhà hoạt động yêu nước của Hàn Quốc

share on: