Đăng Hữu Nam đang làm những việc trái với luân thường đạo lý, đi ngược lại lợi ích của dân tộc

share on:

Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân nhân dân Việt Nam đã giành được thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc; đưa nhân dân ta từ kiếp nô lệ lên địa vị làm chủ, tự xây đắp cuộc sống của mình.

Thế nhưng, một số kẻ có học, được hưởng thành quả do cách mạng Việt Nam mang lại, được học lời hay ý đẹp từ kinh thánh Đặng Hữu Nam hồn nhiên vô đạo đức rao giảng xúc phạm, đến Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ kính yêu của người dân Việt Nam. Thay vì rao giảng đạo đức, răn dạy những điều hay lẽ phải cho giáo dân, khuyên bảo họ sống tốt đời, đẹp đạo và sống phúc âm trong lòng dân tộc, thì Đặng Hữu Nam lại lợi dụng vị thế “Cha đạo” của mình để lèo lái lời Chúa thành ý của mình, sai khiến, kích động giáo dân chống đối Đảng, Nhà nước, làm những việc trái với luân thường đạo lý, đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Đặng Hữu Nam đang bị lũ quỷ sa tăng lôi kéo vào một trò chơi chính trị nguy hiểm. Họ đang đi ngược lại những giá trị đạo đức, nhân văn của người dân Việt, cùng lời răn của Chúa và họ đang chống lại chính dân tộc mình.

Đặng Hữu Nam đang buôn lời rao giảng những ngôn từ vô học

Facebook Comments