Đoàn kết lương giáo, ổn định, phát triển là nhu cầu chính đáng của nhân dân.

share on: