Giáo xứ Song Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An trắng trợn lấn chiếm lòng sông

share on:

Linh mục Nguyễn Đình Thục chỉ đạo giáo xứ Song Ngọc thuộc địa phận xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An trắng trợn lấn chiếm lòng sông.

Giáo xứ Song Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An trắng trợn lấn chiếm lòng sông

Như hình ảnh các bạn thấy, theo sự chỉ đạo của linh mục Nguyễn Đình Thục, giáo dân giáo xứ Song Ngọc đang đóng cọc xây dựng khuôn viên nhà thờ lấn chiếm gần một nửa dòng sông. Nhân dân ở đây rất bức xúc vì việc làm vi phạm pháp luật này sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy, đến an ninh đường thuỷ; đặc biệt nguy hiểm hơn vào mùa mua bão.

Đây tiếp tục là việc làm xem thường pháp luật của Nguyễn Đình Thục và một số giáo dân Song Ngọc. Đề nghị các địa phương, các ngành liên quan của huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An sớm vào cuộc trả lại lòng sông cho nhân dân.

 

Huyền Trang

Facebook Comments