Bà con rất bức xúc trước sai phạm, đặc biệt là việc xúc phạm anh linh Bác Hồ của Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam.

share on: