Bài hát được phổ lại từ bài “The Ballad of Ho Chi Minh”

share on:

Một bài hát được phổ lại từ bài “The Ballad of Ho Chi Minh” – Ewan MacColl ra đời vào thời điểm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Bài hát được thực hiện bởi Quang Anh – Philadelphia, Mỹ.

Facebook Comments