Clip Việt Tân đào tạo âm mưu, thủ đoạn hoạt động của chúng

share on:

Mời các bạn nghe Việt Tân nói về âm mưu, thủ đoạn của chúng, trong đó chún chú trọng lợi dụng hơn 30 triệu người Việt Nam sử dụng facebook.

Hãy chia sẻ để nhiều người biết, cảnh giác, đừng trở thành người tiếp tay cho Việt Tân chống phá đất nước.

Luu ý cái cờ vàng 3 sọc sau lưng nó!

Mời các bạn nghe Việt Tân nói về âm mưu, thủ đoạn của chúng, trong đó có cả sử dụng, lợi dụng hơn 30 triệu người Việt Nam facebook nhé! Hãy chia sẻ để nhiều người biết, cảnh giác, đừng trở thành người tiếp tay cho Việt Tân chống phá đất nước. Luu ý cái cờ vàng 3 sọc sau lưng nó!

Người đăng: Thông tin chống phản động vào 21 Tháng 5 2017

 

HOVI Huyền Trang

Facebook Comments