Nhận diện một số hình thức, thủ đoạn của những tổ chức, cá nhân lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá chế độ

share on:

Mời các bạn xem video clip sau để nhận diện một số hình thức, thủ đoạn của những tổ chức, cá nhân lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá chế độ.

Facebook Comments